ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูป วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

      สำหรับการตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นการรวมคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า 10 ปี และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างพร้อมเพรียงกัน และยังเป็นการทำบุญใหญ่แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการอีกด้วย ซึ่งความสำเร็จของงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระครูวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ทุกรูป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมาคมศาสนาธรรมนำชีวิต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ สถานศึกษา บริษัทห้างร้านและคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย


พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย เพื่อสถาปนา "พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว"

วาระอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี
พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี