พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6
อบรมระหว่างวันที่ 5 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียน “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์กัลยาณมิตรสมุทรสงคราม จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

     สำหรับพิธีตักบาตรพระ 299 รูปทางน้ำโดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมา   ได้รับความเมตตาจากพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพระสมุทรธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฆราวาส นายวินัย  นุชอุดม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

     โดยในปีนี้ได้จัดตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำโดยเรือพายขึ้นเป็นปีที่ 5 ของตลาดน้ำท่าคา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนท่าคา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตแห่งสายน้ำของตลาดน้ำท่าคา  โดยในปีนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมตักบาตรพระทางน้ำโดยเรือพายเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันมหาปวารณา คือ การทำปวารณาครั้งใหญ่

หมายถึง วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตา ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันออกพรรษา

 ตักบาตรศิลปากร พระ 1,271 รูป ครบรอบ 71 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 06.00 น.

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของนักศึกษาชาวศิลปากรและเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ บริเวณสนามกีฬา สปอร์ต คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)