พิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสามเณร 3,500 กว่ารูป

พิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสามเณร 3,500 กว่ารูป 

320 วัด ณ บริเวณวงเวียน 5 แยก วัดมหาเมี๊ยะมุนี นครเชียงตุง รัฐฉาน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557ภาพเตรียมงานบุญ พิธีถวายมหาสังฆทาน 315 วัด นครเชียงตุง

ภาพการเตรียมงานบุญ 

ก่อนพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสามเณรกว่า 3,500 รูป 

315 วัด ณ บริเวณวงเวียน 5 แยก วัดมหาเมี๊ยะมุนี นครเชียงตุง รัฐฉาน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557