โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/XFwqR1

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2lilesa

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#โครงการรักษ์วัดรักษ์ศีล๕
#ภาพดีๆ072