ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္၁၆.၂.၂၀၁၈ေန႔၌ပထြမ္ဌာနီၿမိဳ႕နယ္ခေလာင္းလုံနယ္ေျမရွိဓမၼကာယေက်ာင္း၌္ေနရာဌာနအသီးသီးသန္းရွင္းေရးကုသိုလ္လာေရာက္ယူၾကပါသည္ 🇲🇲 พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และร่วมเป็นจิตอาสา รับบุญต่างๆ ในวัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามัคคีคือพลัง
🇲🇲
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္၁၆.၂.၂၀၁၈ေန႔၌ပထြမ္ဌာနီၿမိဳ႕နယ္ခေလာင္းလုံနယ္ေျမရွိဓမၼကာယေက်ာင္း၌္ေနရာဌာနအသီးသီးသန္းရွင္းေရးကုသိုလ္လာေရာက္ယူၾကပါသည္

พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา

เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
และร่วมเป็นจิตอาสา รับบุญต่างๆ ในวัด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ วัดพระธรรมกาย  ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot

https://goo.gl/p7d4hv

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2sBeX39

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น