ជាព្រះសង្ឃគ្រូដែលមានតួនាទីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលព្រះសង្ឃមេក្រុមប្រចាំគ្រោងការអប់រំការបំបួសសាមណេរចំនួន​ ១០០០​ អង្គ​នៅវត្តសូរិយារាម​ ខែត្តបាត់ដំបង​ ក្នុងថ្ងៃទី​២០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨

ជាព្រះសង្ឃគ្រូដែលមានតួនាទីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលព្រះសង្ឃមេក្រុមប្រចាំគ្រោងការអប់រំការបំបួសសាមណេរចំនួន​ ១០០០​ អង្គ​នៅវត្តសូរិយារាម​ ខែត្តបាត់ដំបង​ ក្នុងថ្ងៃទី​២០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨

พระวิทยากรอบรมพระพี่เลี้ยง
ในโครงการบรรพชาสามเณรประเทศกัมพูชาจำนวน 1,000 รูป 
ณ วัด Soriyarym ,Battambang Province ,Cambodia
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/mqfzGj

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2qMLRdA

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น